Privacy

 

 

 

1. Algemeen

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteen gezet hoe bvba Bling King (hierna Bling King), als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat. Door onze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Bling King uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze Verklaring.
Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door:
Bvba Bling King met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81;
Ondernemingsnummer: 0689.975.846
“Bling King”, “wij” of “ons”

Bling King heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via info@bling-king.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bling King verwerkt uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden.

Afhankelijk van de concrete situatie zullen de persoonsgegevens die wij verwerken variëren. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

• Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
• Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, geboortedatum …);
• Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
• Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);
• Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);
Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Bling King verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over andere diensten.
Bling King verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te
kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

4. Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden gebruikt.
Wij geven hieronder enkele voorbeelden van bewaringstermijnen:
– Klanteninformatie  wordt zo lang bijgehouden als nodig is, niet langer dan strikt nodig of wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
– Bent u enkel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

5. Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag hebben.
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt omwille van onder meer de volgende doelen:
– Algemene en financiële administratie;
– Algemeen klanten en leveranciersbeheer, met inbegrip van facturatie; en
– Verzenden van onze nieuwsbrieven (direct marketing).

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de link om uit te schrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van volgende grondslagen:
– U doet op ons beroep ingevolge een overeenkomst (aankoop waspas);
– Wij verzamelen uw gegevens in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving;
– Klantengegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang (direct marketing) om hen blijvend te informeren over onze producten. Indien gewenst, kunnen klanten zich uitschrijven via de unsubscribe-link.
– Voor sommige gegevens, die niet onder bovenstaande grondslagen vallen, kunnen wij uw expliciete toestemming vragen.

6. Wat zijn uw rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:
– Op inzage van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;
– Op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
– Om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken Dit recht is echter niet absoluut;
– Om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken voorzover de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke intrekking;
– Om voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
– Om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
– Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; en
– Niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden.

U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons uw verzoek te mailen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar info@bling-king.be

7. Delen van en toegang tot de persoonsgegevens

Bling King deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om
te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist
is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Bling King heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

9. Wijzigingen aan deze Verklaring

Bling King heeft het recht om deze Verklaring op elk ogenblik te wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de persoonsgegevens die door Bling King worden verwerkt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op onze website.

10.  Cookies

Bling King gebruikt cookies om uw toekomstig bezoek aan de website vlotter te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

11.  Klachten

U kunt met uw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres info@bling-king.be
ofwel bij de nationale toezichthouder.

Deze laatste kunt u bereiken via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Bijkomende clausules

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige applicaties van onze website werken dan niet goed meer.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, gsmnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Deze gegevens worden geanonimiseerd verkregen, dit betekend dat wij persoonsgegevens niet met elkaar kunnen combineren. Jouw identiteit als sitegebruiker blijft dus ten alle tijden anoniem.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
– per e-mail
– via social media
– per telefoon
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Advertenties
Onze website kan algemene advertenties vertonen. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.